Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021
Open Popup

Τελευταίες δημοσιεύσεις

ΑΑΔΕ: Ξεκινά ελέγχους σε κρίσιμες υποθέσεις

Φορολογικούς ελέγχους ξεκινούν άμεσα οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θέτει ως κεντρικό στόχο να διερευνήσει τις υποθέσεις μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος. Η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτήν την κίνηση και βάζει σε προτεραιότητα τον των υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλους του έτους. Κάποιες από τις υπηρεσίες που θα πραγματοποιήσουν είναι οι ΔΟΥ, το ΚΕΦΟΜΕΠ, το ΚΕΜΕΕΠ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, ενώ οι κατηγορίες των υποθέσεων που θα ελεγχθούν είναι 12 στον αριθμό.

Υποθέσεις παραγραφής, εκθέσεων ΥΕΔΔΕ και επιστροφών φόρων Οι υποθέσεις παραγραφής αφορούν όσες υποθέσεις εκκρεμούν από το φορολογικό έτος 2015 και πρόκειται να παραγραφούν φέτος στις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή τέλος του έτους. Οι υποθέσεις εκθέσεων αφορούν υποθέσεις που αποτελούσαν κομμάτι εκθέσεων έρευνας των ΥΕΕΔΕ (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) και τέλος, υπάρχει η κατηγορία που αφορά τις υποθέσεις περί επιστροφής φόρων.

Οι υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α’ 5 και 8).  Αφορά στις υποθέσεις, για τις οποίες ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ή ο αναπληρωτής του ή οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, παραγγέλλουν, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της.

Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).

Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή επίκειται η έκδοση σημείωμα διαπιστώσεων Σε περίπτωση έκδοσης, εκδίδεται με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν επίκειται να εκδοθεί, τότε εκκρεμεί και προσωρινός προσδιορισμός φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis.

Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων Περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων Της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) Υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, όπως ισχύει και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Αφορά σε υποθέσεις που έχουν ζητήσει πληροφορίες άλλα κράτη.

Υποθέσεις της υπ’ αρ. Α.1413/04-11-2019 (Β’ 4061) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Αφορά στη διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού).

Latest Posts

Μην χάσετε

Να κρατήσουμε επαφή

Για ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα, προσφορές και ειδικές ανακοινώσεις.